MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI SOCIETATI COMERCIALE
MARCOZIA
INFIINTARI MODIFICARI ASOCIATII SI FUNDATII

Divizare societate

Duminică, 01 Februarie 2015 10:46

Mod de reorganizare a persoanei juridice, care consta in impartirea intregului ei patrimoniu, divizare totala, sau numai in desprinderea unei parti din acesta (divizare partiala)si transmiterea fractiunilor ori fractiunii respective catre una sau mai multe persoane juridice.

Divizarea este operatiunea prin care:

a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;

b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera totalitatea patrimoniului sau mai multor societati nou-constituite, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile nou-constituite si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Divizarea poate avea loc si prin transferul simultan al patrimoniului societatii divizate catre una sau mai multe societati existente si una sau mai multe societati nou-constituite.

Divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.

Divizarea poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii.

Divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii. Proiectul de divizare este actul intocmit de conducerea societatii, aprobat de adunarea generala a asociatilor / actionarilor si publicat in Monitorul Oficial.

Conversie obiect de activitate

Duminică, 01 Februarie 2015 10:45

Toate obiectele de activitate ale societatilor comerciale sunt cuprinse si reglementate legal prin Codul Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, prescurtat Codul CAEN, emis de Institutul National de Statistica si publicat in Monitorul Oficial. Societatile comerciale infiintate inainte de 01.01.2008 au mentionate in actele constitutive, obiectele de activitate reglementate de Codul CAEN emis la data de 26.11.2002. Incepand cu 01.01.2008 Condul CAEN initial a fost inlocuit cu unul nou, mult mai detaliat, similar celor utilizate in Uniunea Europeana. Nou Cod CAEN prevede in sarcina tuturor comerciantilor, obligatia de a preschimba vechile obiecte de activitate, in cele noi, conform noii clasificari.

Autorizatie de functionare

Duminică, 01 Februarie 2015 10:44

Inainte de inceperea desfasurarii oricarei activitati, societatea comerciala are obligatia de a obtine autorizarea functionarii pentru fiecare obiect de activitate pe care urmeaza sa il desfasoare, separate pentru sediul social si pentru fiecare din punctele de lucru inregistrate.

In principal autorizarea functionarii se efectueaza prin emiterea unui certificat constatator de catre Registrul Comertului prin care se atesta inregistrarea declaratiei pe propria raspundere a administratorului societatii din care rezulta ca societatea indeplineste conditiile legale de functionare pentru obiectul de activitate precizat. Pentru activitatile cu impact semnificativ, institutiile statului, dupa verificarile de rigoare, vor emite autorizatie sanitara, autorizatie sanitar – veterinara, autorizatie de mediu, autorizatie de protectia muncii.

Inregistrare punct de lucru

Duminică, 01 Februarie 2015 10:41

Punctul de lucru este un dezmembramint fara personalitate juridica al societatili comerciale care inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lui, numai in cadrul inmatricularii societatii in registrul comertului de la sediul principal.

Punctul de lucru/punctele de lucru ale unei societati comerciale pot fi deschise atat la constituirea societatii comerciale cat si dupa acest moment. Nu exista restrictii cu privire la numarul de puncte de lucru ce pot fi deschise de o societate comerciala.

Inregistrarea punctului de lucru se efectueaza in baza actelor care atesta folosinta spatiului de catre societate: vanzare – cumparare, inchiriere, comodat, concesiune, etc. si un extras de carte funciara a imobilului.

Mutare sediu social

Duminică, 01 Februarie 2015 10:40

Sediul social este locul principal unde societatea comerciala isi desfasoara activitatea. Acesta este identificat initial prin actele constitutive ale societatii si este mentionat pe Certificatul de Inmatriculare emis de Registrul Comertului. Schimbarea / mutarea sediului social se realizeaza prin intocmirea actelor aditionale ala actele constitutive si actele constitutive actualizate. De asemenea este necesara exista in forma scrisa a unui contract de folosinta al spatiului (vanzare – cumparare, inchiriere, comodat, concesiune, etc.) si un extras de carte funciara a imobilului.

Modificare/completare obiect de activitate

Duminică, 01 Februarie 2015 10:39

Obiectul de activitate al societatii reprezinta domeniul in care societatea poate desfasura acte de comert. Obiectul de activitate este stabilit initial de asociatii / actionarii fondatori prin actul constitutiv al societatii. O societate comerciala poate avea un singur obiect principal de activitate si mai multe obiecte secundare. Obiectul principal de activitate este inscris in Certificatul de Inmatriculare al societatii si in actul constitutiv in timp ce, obiectele secundare sunt inscrise doar in actul constitutiv. Societatea comerciala poate desfasura oricare dintre activitatile comerciale incluse in obiectul principal si / sau in obiectele secundare.

In situatia in care, dupa infiintarea societatii, se doreste modificarea sau completarea obiectelor de activitate (indiferent daca este obiectul principal sau sunt obiectele secundare) se va intocmi Act Aditional la actul constitutiv si act constitutiv actualizat care se vor inregistra la Registrul Comertului. Abia dupa efectuarea inregistrarii, societatea comerciala poate desfasura obiectul nou de activitate.

Infiintare filiala

Duminică, 01 Februarie 2015 10:37

Filiala este o societate comerciala distincta, cu personalitate juridica proprie, care se infiinteaza in una dintre formele de societate prevazute de lege (Societate pe Actiuni, Societate cu Raspundere Limitata, Societate in Nume Colectiv, Societate in Comandita Simla, Societate in Comandita de Actiuni) si in conditiile prevazute pentru acea forma. Filiala va avea regimul juridic al formei de societate in care s-a constituit.

Trasaturile sale specifice sunt:

  • este o structura institutionalizata, supusa obligatie inmatricularii in registrul comertului in locul unde isi are sediul;
  • are un scop si un obiect de activitate bine determinat;
  • este dependenta economic de societatea care a constituit-o;
  • infiintarea, modificarea si incetarea activitatii sale sunt stabilite de societatea primara (societatea mama);
  • are gestiune proprie, distincta de societatea mama care insa o poate controla oricand.

Filiala este infiintata exclusiv de catre o anumita societate comerciala, denumita firma mama si/sau impreuna cu alta persoana juridica si/sau cu alte persoane fizice, societate la capitalul careia societatea mama are o participare majoritara. Deci, caracteristic filialei unei societati comerciale este raportul de independenta financiara si decizionala fata de firma - mama.

Infiintare sucursala

Duminică, 01 Februarie 2015 10:36

Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona.

Daca sucursala este deschisa intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea, ea se va inregistra in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inregistrare separata.

Sucursala are atribute de identificare proprii – numar de inmatriculare la Registrul Comertului, Cod Unic de Inregistrare, organe de conducere proprii si, in principiu un grad redus de libertate de actiune.

Formalitatile de inregistrare a sucursalei servesc pentru a incunostiinta tertii, ca aceasta exista, functioneaza si incheie acte juridice in numele si in seama societatii fondatoare. Pe de alta parte indeplinind formalitatile de inregistrare a sucursalei, societatea fondatoare isi asuma public si obligatia de a onora toate angajamentele pe care le subscrie prin intermediul sucursalei.

Sucursala nu are un patrimoniu propriu, toate angajamentele fiind garantate de patrimoniul general al societatii fondatoare, altfel nu ar exista nici o justificare practica pentru infiintarea unei sucursale. Sucursala este fondata tocmai pentru a degreva administratia centrala a unei societati de activitatile pe care le presupune afacerile acelei societati comerciale intr-o zona aflata la distanta de sediul principal. In conditiile in care nu i-am recunoaste sucursalei capacitatea de a incheia acte ar insemna ca pentru orice act juridic tot administratia centrala sa fie implicata in incheierea actului juridic.

Mecanismele raporturilor dintre sucursala si societatea fondatoare si efectele fata de terti sunt subsumate notiunii de reprezentare.

Cesiune parti sociale/actiuni

Duminică, 01 Februarie 2015 10:26

Partile sociale / actiunile sunt fractiuni ale capitalului social apartinand asociatilor respectiv actionarilor, corespunzatoare aportului fiecarui asociat / administrator si in functie de care se determina cota de participare la profitul respective pierderea societatii.

Cesiunea de parti sociale / actiuni reprezinta operatiunea juridica de transfer a drepturilor de proprietate asupra partilor sociale / actiunilor unei societati comerciale, intre asociati / actionari sau care viitorii asociati / actionari.

Asociatul / actionarul care transmite partile sociale / actiunile se numeste cedent iar cel care le primeste se numeste cesionar.

Partile sociale / actiunile se pot transmite cu titlu gratuit sau pentru o suma de bani care poate fi valoarea nominala a partilor sociale / actiunilor sau o valoare mai mica sau mai mare, in functie de intelegerea partilor.

Capitalul social se divide in actiuni in cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni, in parti sociale in cazul societatii cu raspundere limitata, respectiv in parti interese in cazul societatii in nume colectiv si societatii in comandita simpla.

Actele constitutive ale societatilor comerciale pot sa prevada restrictii la cesiunea partilor sociale / actiunilor, sau drepturi speciale de preemtiune respectiv preferinta in favoarea asociatilor / actionarilor existenti.

In cazul cesiunii de parti sociale / actiuni se intocmeste contractul de cesiune, actul aditional la actele constitutive si actul constitutiv actualizat. Modificarile in structura societatii comerciale, prin cesiunea de parti sociale se inregistreaza la Registrul Comertului si devin opozabile tuturor doar dupa aprobarea / validarea acestora de judecatorul delegat.

Majorare/Micsorare capital social

Duminică, 01 Februarie 2015 10:25

Capitalul social este o parte a patrimoniului unei societati comerciale, ce cuprinde aportul ( in numerar sau in natura) adus de membrii societatii in vederea atingerii scopului urmarit.

In unele situatii, valoarea contributiei la capitalul social reprezinta limita maxima a raspunderii patrimoniale a asociatilor, actionarilor ( in cazul actionarilor S.A., asociatilor S.R.L., asociatilor comanditari S.C.S. actionarilor comanditari – S.C.A.)

In decursul vietii unei societati comerciale, apar situatii in care legea sau interesele actionarilor / asociatilor impugn majorarea sau micsorarea capitalului social al respectivei societati.

Hotararea privind Majorarea / Micsorarea capitalului social se ia de catre Adunarea Generala Extraordinara a asociatilor respectiv actionarilor societatii comerciale, si se materializeaza prin Act Aditional la Actele Constitutive ale societatii si intocmirea Actelor constitutive actualizate. Hotararea adunarii generale in cazul micsorarii capitalului social se publica in Monitorul Oficial. Majorarea / Micsorarea capitalului social se inregistreaza la Registrul Comertului si este supusa aprobarii judecatorului delegat.

Unde ne gasiti

Adresa: Satu Mare, str. Mileniului nr. 16

Telefon: 0261 716 716

Fax: 0261716 716

Mobil: 0723 199 525